نوشته‌ها

مهارت های مترجم پزشکی– ارتباط و فرهنگ

دو متن زیر را بخوانید. موضوع هر دوی آنها یکی است اما برای خوانندگان متفاوتی نوشته شده است. عناصر سبک و قالب بندی، واژگان و نوع متن که نشان دهنده میزان تخصصی بودن هر یک است را مشخص کرده و با زیرخط نشان دهید. می توان از رنگ های مختلفی برای مشخص کردن ویژگی های مختلف سبک بندی استفاده کرد، برای مثال، استفاده از اسامی ، صفات، افعال یا قید، اصطلاحات پزشکی، آدرس غیر شخصی، عبارات تخصصی، شوخی، منابع تاریخی، یا نحو و دستور زبان.

دو متن زیر را بخوانید. موضوع هر دوی آنها یکی است اما برای خوانندگان متفاوتی نوشته شده است. عناصر سبک و قالب بندی، واژگان و نوع متن که نشان دهنده میزان تخصصی بودن هر یک است را مشخص کرده و با زیرخط نشان دهید. می توان از رنگ های مختلفی برای مشخص کردن ویژگی های مختلف سبک بندی استفاده کرد، برای مثال، استفاده از اسامی ، صفات، افعال یا قید، اصطلاحات پزشکی، آدرس غیر شخصی، عبارات تخصصی، شوخی، منابع تاریخی، یا نحو و دستور زبان.

ادامه مطلب

ویژگی های یک مترجم موفق

با رشد تقاضا تقریبا بدون توقف تولید محتوا و ترجمه متون مترجمان موفق همواره تقاضاهای زیادی برای ترجمه دارند , برخی از این مترجمین در دارالترجمه کار میکنند و برخی نیز به عنوان مترجم آزاد فعالیت دارند

اما در هر مسیری که باشند هر ویژگی مترجم را نسبت به بقیه مترجمان شاخص خواهد کرد پس بیایید با همه نگاهی به اینکه یک مترجم موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد بیاندازیم  ما در اینجا 10 ویژگی های یک مترجم موفق را معرفی میکنیم

  • مترجم را نسبت به بقیه مترجمان شاخص خواهد کرد
  • نسبت به بقیه مترجمان شاخص خواهد کرد همه نگاهی به اینکه یک مترجم موفق
  • مترجمان موفق همواره تقاضاهای زیادی برای ترجمه دارندمترجم را نسبت به بقیه مترجمان شاخص خواهد کرد
  • مترجم را نسبت به بقیه مترجمان شاخص خواهد کرد همه نگاهی به اینکه یک مترجم موفق

ادامه مطلب

مهارت های ضروری برای ترجمه کتاب

مترجم کیست؟ ترجمه چیست؟ چه کسی می تواند به کار ترجمه مشغول شود؟ برای انجام ترجمه ای صحیح به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ توانایی های پایه و اساسی یک مترجم صرفنظر از نوع ترجمه کدامند؟ در این مجموعه مقاله به مهارت های مورد نیاز یک مترجم صرفنظر از ترجمه کتاب، ترجمه دانشجویی، ترجمه رسمی یا ترجمه تخصصی می پردازیم.

مهارت ها و ویژگی های شخصی مترجم شامل توانایی های فردی یک مترجم است که بایستی برای موفقیت خود به تقویت آنها بپردازد. ویژگی های فردی یا شخصیتی مترجم یکی از مواردی است که روی کیفیت ترجمه کتاب و موفقیت در بازار ترجمه آزاد تاثیر دارد.

  1. مترجم کیست؟ ترجمه چیست؟ چه کسی می تواند به کار ترجمه مشغول شود
  2.  این مجموعه مقاله به مهارت های مورد نیاز یک مترجم صرفنظر از ترجمه کتاب، ترجمه دانشجویی، ترجمه رسمی یا ترجمه تخصصی می پردازیم.
  3. ترجمه کتاب، ترجمه دانشجویی، ترجمه رسمی یا ترجمه تخصصی می پردازیم.

مترجم کیست؟ ترجمه چیست؟ چه کسی می تواند به کار ترجمه مشغول شود؟ برای انجام ترجمه ای صحیح به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ توانایی های پایه و اساسی یک مترجم صرفنظر از نوع ترجمه کدامند؟ در این مجموعه مقاله به مهارت های مورد نیاز یک مترجم صرفنظر از ترجمه کتاب، ترجمه دانشجویی، ترجمه رسمی یا ترجمه تخصصی می پردازیم.

ادامه مطلب